Algemene Voorwaarden

All rights reserved :: dutch ::

:: Algemeen ::

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website serendea.be . Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door serendea.be. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

:: Intellectuele eigendomsrechten ::

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren serendea.be of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van serendea.be de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

:: Niet-toegestaan gebruik van de website ::

U verbindt zich er o.m. toe (1) de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken (2) geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt, (3) de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter (4) de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals, onder meer doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom (5) de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan serendea.be te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

:: Persoonsgegevens ::

serendea.be verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker serendea.be toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van serendea.be met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct. De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met serendea.be contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot de webmaster (via online mailing form op serendea.be).

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

serendea.be kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de serendea.be website gekomen bent of waarlangs u die verlaat.

:: Cookies ::

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste Internet browsers kunt u ‘cookies’ van uw harde schrijf verwijderen, ‘cookies’ afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een ‘cookie’ geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw Internet browser voor verdere details.

:: IP adressen ::

In de guestbook wordt bij het posten van een bericht het IP adres van de poster weergegeven. Soms is ook het IP adres van een proxy server zichtbaar tussen haakjes. Het doel hiervan is de authenticiteit en de integriteit van de berichten te verhogen door te vermijden dat iemand berichten post in andermans naam . In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan dit IP adres ook doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

:: Informatie op de website ::

De informatie, producten en diensten (“informatie”) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. serendea.be staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. serendea.be zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site zouden voorkomen. serendea.be behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. Wij garanderen geen correcte vertaling van de Nederlandse site daar deze automatisch door Google Translate gebeurd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor incorrecte inhoud hierdoor.

:: Links naar andere websites ::

Deze website kan links naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. serendea.be heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door serendea.be houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

:: Adviezen via de website ::

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder serendea.be hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

©Copyright by serendea.be. All rights reserved.
Serendea 3060 Bertem – Belgium – Tel
+32 471 48 24 69 – meet[]serendea.be